Old Chiang Mai Cultural Center

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก่อตั้งโดยคุณบวรและคุณอุณณ์ ชุติมา ซึ่งได้รับแนวความคิดมาจากจาก POLYNESIAN CULTURAL CENTER (ศูนย์วัฒนธรรมชาวเกาะ) จากเมืองฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย แห่งสหรัฐอเมริกา มีการเริ่มวางโครงการจัดตั้งและก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2514 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ก็ได้เปิดห้องบริการอาหารขันโตกและการแสดงแบบล้านนาเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริการอาหารขันโตกแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่
185/3 Wualai Rd, TMuang District Chiangmai, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Thailand
+66 53 202 9935
+66 53 274 094
info@oldchiangmai.com
www.oldchiangmai.com
วัตถุประสงค์ในการตั้งศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมาเที่ยวเชียงใหม่ เพราะมีธรรมชาติงดงาม อากาศดี โบราณสถานเก่าแก่ สินค้าพื้นเมืองนานาชนิด อัธยาศัยของชาวบ้านชาวเมือง น่ารัก น่าชม เพียงเท่านี้ผู้จัดตั้งยังเห็นว่าไม่เพียงพอ ประกอบกับนักท่องเที่ยวหลายคนบ่นว่าเชียงใหม่ก็เหมือนกรุงเทพฯ มีแต่ตึกแถว ไม่เห็นมีอะไรเป็นแบบเชียงใหม่เลย เหตุนี้เองจึงทำให้ผู้จัดตั้งตัดสินใจจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมของล้านนาไทย และยังได้รวบรวมชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆมาอยู่เพื่อแสดงการละเล่นของแต่ละเผ่าให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย เราสามารถกล่าวได้ว่า มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีชาวเขาแท้อยู่ มิได้มีการตบตาหรือหลอกลวงโดยให้คนพื้นเมืองแต่งตัวแทนชาวเขาเลย

การออกแบบอาคารภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ได้นำเอาเอกลักษณ์ของเรือนกาแล และเรือนแพ (เฮือนแป) เรือนพื้นถิ่นล้านนามาเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบ โดย พ.อ.จิระ ศิลปะกนก เป็นผู้ออกแบบ ใช้วัสดุในการก่อสร้างหลัก คือ ไม้ และหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอตามแบบโบราณทั้งสิ้น